تیم

آشپزی رستوران گلوریا

حمید آقایی

سرآشپز۸

فاطمه رحیمیان

سرآشپز۷

الهام ایمانیان

سرآشپز۶

جناب شیبانی

سرآشپز۵

اسماعیل قیصری

سرآشپز۴

الهام ایمانیان

سرآشپز۶

خانم اصغرزاده

سرآشپز ۱

طه تهرانی

سرآشپز ۲